پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دوران

لطفا صبر کنید ...

مهدی زارع

سرپرست منطقه

مهدی زارع

سرپرست منطقه

 • پست الکترونیکی : manager@nigc-dist7.ir

پرویز زرین

معاون عملیات خطوط لوله

پرویز زرین

معاون عملیات خطوط لوله

 • پست الکترونیکی : zarrin@nigc-dist7.ir

خسرو جوادیفر

معاون عملیات ایستگاهها

خسرو جوادیفر

معاون عملیات ایستگاهها

 • پست الکترونیکی : kh.javadifar@nigc-dist7.ir

بابک موگویی

معاون مهندسی و خدمات فنی

بابک موگویی

معاون مهندسی و خدمات فنی

 • پست الکترونیکی : mogoui@nigc-dist7.ir

حسین دشتی پور

رییس منابع انسانی

حسین دشتی پور

رییس منابع انسانی

 • پست الکترونیکی : dashtipour@nigc-dist7.ir

علی کرم نیا

رییس امور مالی

علی کرم نیا

رییس امور مالی

 • پست الکترونیکی : karamnia@nigc-dist7.ir

حسین نظری صابر

رییس امور کالا

حسین نظری صابر

رییس امور کالا

 • پست الکترونیکی : nazari@nigc-dist7.ir

شعله احمد کرماجیان

رییس امور حقوقی

شعله احمد کرماجیان

رییس امور حقوقی

 • پست الکترونیکی : kermajian@nigc-dist7.ir

مهدی علیزاده

رییس امور HSE

مهدی علیزاده

رییس امور HSE

 • پست الکترونیکی : alizadeh@nigc-dist7.ir

فرهاد افراشته

رییس حراست

فرهاد افراشته

رییس حراست

 • پست الکترونیکی : afrashteh@nigc-dist7.ir

فرخ داروغه

رییس ارتباطات و فناوری اطلاعات

فرخ داروغه

رییس ارتباطات و فناوری اطلاعات

 • پست الکترونیکی : daroogheh@nigc-dist7.ir

علی چهاردولی

رییس امور پیمانها

علی چهاردولی

رییس امور پیمانها

 • پست الکترونیکی : chahardoli@nigc-dist7.ir
صفحه1از212.بعدي.برو

5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0